กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนุรัตน์ ขำจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนุชลี สุนันทวนิช
ครู คศ.3

นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ครู คศ.3

นางกาญจนาภรณ์ แจ้งแก้ว
ครู คศ.3

นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ครู คศ.3

นางสุทธาทิพย์ พีราวัชร
ครู คศ.3

นายโรจนัสถ์ อรุณวิง
ครู คศ.3

นายปิยพล อินทร์สุวรรณ
ครู คศ.2

นายเดโช ปานอยู่
ครู คศ.2

นายวันรุ่ง มากเตี้ยม
ครู คศ.1

นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวทรรศนีย์ วงศ์คำ
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา อาจรอด
ครู คศ.1

นางสาวศิรินันท์ อ้นบางเขน
ครูอัตราพิเศษ