ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ โอวกุสุมสิริสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย. 2558 - 30 ก.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิต คงรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ย. 2555 - 30 ก.ย. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิยา ชุนณวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ดีมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ต.ค. 2543 - 14 พ.ย. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมนา พุ่มประพาฬ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ส.ค. 2540 - 12 ต.ค. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา สุวรรณโรจน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 เม.ย. 2540 - 21 ส.ค. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน คงชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.พ. 2539 - 8 เม.ย.2540
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี พืชพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ต.ค. 2533 - 16 ก.พ. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิวพร ก้อนบาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ต.ค. 2528 - 29 ต.ค. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางถนัด มุกดาลอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 เม.ย. 2524 - 10 ต.ค. 2528
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิทย์ เจริญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ต.ค. 2519 - 30 เม.ย.2524
ชื่อ-นามสกุล : นางบรรจบพร เหล่าไพโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 มิ.ย. 2502 - 30 ก.ย. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเฉลี่ย พิจลักษณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 เม.ย. 2496 - 27 พ.ค. 2502
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจำรุญรัตน์ ชมภูมิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.ค. 2491 - 24 เม.ย. 2496
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันทนา เนื้อวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มิ.ย. 2489 - 4 มิ.ย. 2491
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมจิต สุขขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มิ.ย. 2486 - 3 มิ.ย. 2489
ชื่อ-นามสกุล : นางโกศล นิจโภค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ส.ค. 2477 - 16 พ.ค. 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายเวทย์ มณีนิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ส.ค. 2473 - 20 ม.ค. 2477
ชื่อ-นามสกุล : นางนพ สุวรรณเกษร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มี.ค. 2470 - 11 ส.ค. 2473
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผิน ศรีตะนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.พ. 2467 - 15 ม.ค. 2470
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผัน เแสนโกศิก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ส.ค. 2465 - 10 ม.ค. 2467
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเชื้อ คชภูมิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธ.ค. 2464 - 3 ก.ค. 2465
ชื่อ-นามสกุล : นางเชื้อ เจริญวัฒนผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ก.พ. 2461 - 1 ต.ค. 2464