กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกมล ทับเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9
เบอร์โทร : 0892723626
อีเมล์ : crukwan2516@gmail.com

นางจิราภรณ์ จิโน
ครู คศ.3

นางสาววันวีร์ กลันทปุระ
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางนิภาพรณ์ แคนหนอง
ครู คศ.3

นางชลิดา เหล็กสิงห์
ครู คศ.2

นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครู คศ.2

นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายนิรุตติ์ หมื่นสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : nirutm@ud.ac.th

นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร
ครู คศ.3

นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
อีเมล์ : paiwan@ud.ac.th

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวปวีณา คงสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสภิตชา ทะขัติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : sophitcha127@gmail.com

นางสาวจิรภา ภูทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทัศนี ชำนาญจุ้ย
ครูอัตราพิเศษ

นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
อีเมล์ : sitthipong_y@ud.ac.th

นายอารักษ์ ประพรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
อีเมล์ : dreamarrak@ud.ac.th

นางสาวจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน
ครูผู้ช่วย

สิรินภา อยู่สถิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอมตา จงมีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3