Team Development

นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา (วิชาการ)
อีเมล์ : Paiwan@ud.ac.th

นายอวิรุทธ์ วังแก้ว
รองหัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์
ช่างภาพ Candid งานคอมพิวเตอร์/งานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา

นายศตวรรษ บุญชูช่วย
Technical sound & Drone DJI4 Mavic

นายสมพร อู่ประเสริฐ
ช่างภาพ Tele งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายอรรถพล เหลาลา
ช่างภาพ Freestyle งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นายวชิรกานต์ จันขัน
ช่างภาพ และ VDO Technical งาน UD Channel (งานวิชาการ)

นายกฤษฎา เทพเสนา
ช่างภาพ Ultra Wide งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นางสาวพลอยรุ้ง รัตนรมย์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)