พันธกิจ /เป้าประสงค์ /กลยุทธ์
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมด้วยสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อศักยภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
   และมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
   สู่มาตรฐานสากล 


เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21
    มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา              
    และมาตรฐานสากลตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21              
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
6. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพ
7. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล   
 

 
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21
   ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษาและ 
   มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21                 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ 
   ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา   
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนา ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ   
6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพ
7. ขยายเครือข่ายร่วมพัฒนาให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล   
อัตลักษณ์
 ยิ้ม  ไหว้  ทัก  รักความสะอาด
เอกลักษณ์
ร่มรื่น  ปลอดภัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม