สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

นางนพมาศ    เป็นสัญลักษณ์ของชาวอุดมดรุณี  

ดวงประทีป    แทนความก้าวหน้าสว่างไสวดุจดวงประทีปปัญญา

เสมา            คือ คุณธรรม ความสะอาด ความบริสุทธิ์