ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
รายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 60
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 48653
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 48315
>คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 48700
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 48613
>แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 48386
>หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 48641
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
>เกียติบัตร MOE SAFETY CENTER 68
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
ยังไม่มีวิทยฐานะ-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.21 KB 17
ครูผู้ช่วย-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 13
ครูชำนาญการ-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 22
ครูชำนาญการพิเศษ-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 14
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.45 KB 20
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.38 KB 17
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.71 KB 21
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.34 KB 36
ปฏิทินการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 22
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 48574
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 48620
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48317
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 48585
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 48300
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 48506
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48643
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางการทดคาบเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.93 KB 48274
วารสารนพมาศ
>วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 48304
Logo โรงเรียน
ตรา สพฐ ขนาด 300pixel PNG Image ขนาดไฟล์ 193.3 KB 44
>โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 14173x11811 pixel 48697
>โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 500x417 48627
อื่นๆ
เกียรติบัตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 19
เกียรติบัตรอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 17
เกียรติบัตรอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.81 KB 20