คณะผู้บริหาร

นายสาโรช เกตุสาคร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกรียงไกร เตชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

ดร.ปราณี จันทราราชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล

นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป