หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนการเรียน  ม.1 
- ห้อง 1/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 1/2 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 1/3 แผนการเรียนปกติ
- ห้อง 1/4 ห้องเรียนแผนปกติ
- ห้อง 1/5 ห้องเรียนแผนปกติ
- ห้อง 1/6 ห้องเรียนแผนปกติ
- ห้อง 1/7 ห้องเรียนแผนปกติ
- ห้อง 1/8 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 1/9 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 1/10 แผนการเรียน English Program (E.P.)

แผนการเรียน ม.2 
- ห้อง 2/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 2/2 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 2/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ห้อง 2/4 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- ห้อง 2/5 แผนการเรียนภาษาจีน
- ห้อง 2/6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
- ห้อง 2/7 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
- ห้อง 2/8 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 2/9 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 2/10 แผนการเรียน English Program (E.P.)

แผนการเรียน ม.3
- ห้อง 3/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 3/2 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต 
- ห้อง 3/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
- ห้อง 3/4 แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
- ห้อง 3/5 แผนการเรียนภาษาจีน
- ห้อง 3/6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น
- ห้อง 3/7 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
- ห้อง 3/8-3/9 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 3/10 แผนการเรียน English Program (E.P.)

แผนการเรียน ม.4
- ห้อง 4/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 4/2 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 4/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
- ห้อง 4/4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน
- ห้อง 4/5 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
- ห้อง 4/6 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 4/7 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 4/8 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (I.E.P.)

แผนการเรียน ม.5
- ห้อง 5/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 5/2 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิ 
- ห้อง 5/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
- ห้อง 5/4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน
- ห้อง 5/5 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
- ห้อง 5/6 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 5/7 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 5/8 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (I.E.P.)


แผนการเรียน ม.6
- ห้อง 6/1 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิต  
- ห้อง 6/2 แผนการเรียนปกติ วิทย์-คณิ 
- ห้อง 6/3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และ ภาษาฝรั่งเศส
- ห้อง 6/4 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาจีน
- ห้อง 6/5 แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา
- ห้อง 6/6 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 6/7 แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (S.M.)
- ห้อง 6/8 ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ - อังกฤษ (I.E.P.)รวบรวมข้อมูลโดย : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)