เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอุดมดรุณี (อ.ด.)
จังหวัดสุโขทัย
 
อุดมดรุณี อุดมดรุณี       ถิ่นนี้เรารักหนักหนา
เพราะชื่อเสียงเกียรติยศปรากฏมา    สร้างคนดีมีคุณค่า  น่าภูมิใจ
 
สถาบัน  อันเลื่องลือ   คืออุดม        แหล่งศึกษาอบรมบ่มนิสัย
จรรยาดี  มีศีลธรรม  ประจำใจ         เราภูมิใจได้เชิดชูอุดมดรุณี
 
** พระแม่ย่า  ขวัญหล้า  สุโขทัย      องค์ภูมิพลภูวไนย  แห่งไทยนี้
เราขอเทิด  เราขอทูน  บุญบารมี     อุดมดรุณี  พร้อมภักดี  ถวายชีวา
 
นพมาศจัดเป็นสัญลักษณ์     กรมท่า - ขาวประจักษ์  ศักดิ์ศรีสง่า
สุโขทัย  ก้าวไกลได้พัฒนา    ด้วยพลังปัญญาที่เฉียบคม  อุดมดรุณี (ซ้ำ) **


คลิกฟังเพลง